Prof. Dr. Khalil Ahmad Behsoodwal
✉ khalilahmadbehsoodwal@gmail.com
 
 
 
Assoc. Prof. Ihsanullah Nasih
✉ ih.nasih3@gmail.com
 
 
 
Assist. Prof. Kifayatullah Kakar
✉ kifayatullahkakar@yahoo.com
 
 
 
Assist. Prof. Mohammad Malyar Rahmani
✉ rahmanimalyar@gmail.com
 
 
 
Prof. Dr. Mohammad Azim Azimee
✉ azimazimee2017@gmail.com
 
 
 
Prof. Sayed Akram Hashimi
✉ shsyedsahashmi@mail.com
 
 
 
Assist. Prof. Mohammad Fahim Azizi
✉ mfahimazizi@gmail.com
 
 
 
Said Ajmal Naqshbandi
✉ n_ajl@hotmail.com
 
 
 
Mr. Gul Rasool Saber
✉ gul.rasool.nangslin@gmail.com